ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തില്‍ ബി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത് ന്യായാധിപന്‍ – സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍

സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് മൂന്നു സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന് വിധിച്ച ജഡ്ജിയാണ്‌ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) അന്തരിച്ച ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തില്‍ ബി. രാധാകൃഷ്ണനെന്ന് കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍

Read more

ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തില്‍ ബി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത് ന്യായാധിപന്‍ – സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍

സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് മൂന്നു സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന് വിധിച്ച ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) അന്തരിച്ച ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തില്‍ ബി. രാധാകൃഷ്ണനെന്ന് കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!