ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ അർബുദത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം ഡിജിറ്റൽ റജിസ്ട്രിയുമായി എം.വി.ആർ

ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ അർബുദത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഡിജിറ്റൽ റജിസ്ട്രിയുമായി എംവിആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ. ആശുപത്രി ആധാരമാക്കിയുള്ള ഈ റജിസ്‌ട്രി വഴി ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര

Read more