രാജകീയം, ജനക്ഷേമം: അകത്തേത്തറ ബാങ്ക്

1951 ല്‍ ഐക്യനാണയസംഘമായി തുടങ്ങിയ പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏഴു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തികപ്രയാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുകയും കൃഷിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമവികസനമെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാല സന്ദേശം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!