സഹകരണ എക്സ്പോയ്ക്കുളള ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം 

സഹകരണ എക്സ്പോ-2023 ഒരുമയുടെ പൂരത്തിനായുള്ള പവലിയനുകൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം 100 ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ 30 വരെ

Read more
Latest News