100 പേരില്‍ വിജയകരമായി മജ്ജ മാറ്റിവെയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി എം.വി.ആര്‍ കാന്‍സർ സെന്റര്‍

മുതിർന്ന 100 പേരിൽ മജ്ജ വിജയകരമായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടെ എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ല്കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു. ഓരോ മജ്ജ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!