ലാഡർ തറവാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് താമസത്തിനായി ഒരുങ്ങി..

[email protected]

തറവാടിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാൻ നിളയുടെയും വള്ളുവനാടിന്റെയും ഗ്രാമീണ ഭംഗിയിൽ ലാഡർ ഒരുക്കുന്ന “തറവാട്”… താമസത്തിനായി ഒരുങ്ങി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക..
70254 70022.
75104 70022.
തറവാടിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ ദൃശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ കാണൂ..
Advt..

Leave a Reply

Your email address will not be published.