സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം ഇന്ന് മുതൽ ETSB വഴി. സഹകരിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ജീവനക്കാർ.

adminmoonam

മുഴുവൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം ട്രഷറി ETSB   (എംപ്ലോയീസ് ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക്) വഴി ആക്കി ശമ്പള വിതരണ പരിഷ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
ഇതു സംബന്ധിച്ച്  എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ശമ്പളം ETSB വഴി ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ജൂലൈ 31-ന് അകം ETSB അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ച് നടപടികൾ  പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശമ്പളം ETSB യിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് സമ്മത പത്രം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നൂവെങ്കിലും  അഞ്ച്  ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാർ  ശമ്പളം നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് സമ്മതപത്രത്തിൽ എഴുതി നൽകിയത്. 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെ ജീവനക്കാരാണ് ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ  ശതമാനം തുക ട്രഷറിയിലെ ETSB യിൽ  നിലനിർത്താൻ സമ്മതിച്ചത്. ശമ്പള തുകയിൽ 0 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ ETSB യിലോ അവരവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോ വരുന്ന രീതിയിൽ  ക്രമീകരിക്കാൻ  സാധിക്കും.

ഭരണപക്ഷ സംഘടനയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും  ETSBയിൽ ശമ്പളം നില നിർത്തുന്നതിന് ഭൂരിപക്ഷം പേരും തയ്യാറായിട്ടില്ല.പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയിലെ ജീവനക്കാരിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികം ശമ്പള തുക പിൻവലിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യാർഥ്യം ETSB യിൽ ശമ്പളം നിലനിർത്താതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്  ശമ്പളം മാറ്റണമെന്ന  നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുമെന്നതും ശമ്പള തുക പിൻവലിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ജീവനക്കാരെ ശമ്പള വിതരണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാൻ  പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ്. അഞ്ചര ലക്ഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ വളരെ ചെറിയ  ന്യൂനപക്ഷമാണ് ETSBയിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ തുകയെങ്കിലും നിലനിർത്തുവാൻ സമ്മതപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

48 വകുപ്പുകളിൽ ഇന്ന് മുതലും ബാക്കി വകുപ്പുകളിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതലും  ETSB നടപ്പാക്കും. ശമ്പളം ബാങ്കിൽനിന്ന് വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്ക് ആദ്യം ട്രഷറികളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  ETSB യിലെ  അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം അപ്പോൾതന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം തുക ട്രഷറിയിൽ നിലനിർത്തി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തൽക്കാലത്തേക്ക് മറച്ചുപിടിക്കുകയും മറികടക്കുകയുമാണ് ധനവകുപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ETSB പദ്ധതി ഏറെക്കുറെ പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!