സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും ബാങ്കുകളിലെയും സ്റ്റോക്കെടുപ്പ് നീട്ടിവെച്ചുവെന്നതരത്തിലുള്ള പ്രചരണം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

adminmoonam

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും
ബാങ്കുകളിലെയും സ്റ്റോക്കെടുപ്പ് മാർച്ച് 31നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നീട്ടി വെച്ചതായി തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം സഹകാരികളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതാത് ജില്ലകളിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് ഈ മാസം 23ന് സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ ഇറക്കിയ ഇരുപതാം നമ്പർ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ എ.അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു. സർക്കുലർ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!