സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് 2022 മാർച്ച് 31 ന് വിരമിച്ചവര്‍

Deepthi Vipin lal

പി. ആര്‍. ബൈജു (ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ വിഭാഗം ജോ. രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ് )

നിത്യാനന്ദന്‍.പി. പടുവിലന്‍ (ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ തിരുവനന്തപുരം സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ്)

സി. ജയലക്ഷമി ( ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആഡിറ്റ് ഓഫീസ് പാലക്കാട്)

കെ.ഡി. സന്തോഷ് കുമാര്‍ ( അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ / കണ്‍കറന്റ് ആഡിറ്റ് കുറുവിലങ്ങാട്)

 

കെ.സി. ജോസഫ് ( അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍) വൈക്കം)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News