വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ലാഡർ ടെറസ് ഹോട്ടലിന്റെ രാത്രി കാഴ്ച.

Deepthi Vipin lal

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!