വിവിധ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിൽ മാപ്പാക്കുക ക്ഷമിക്കുക തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി സർക്കുലർ

moonamvazhi

No.A.R.13(2) 92-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!