വാമനപുരം ബാങ്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

വാമനപുരം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ 31801 രൂപയും ഉല്‍പ്പെടെ 231801 രൂപ ആര്‍.ടി.ജി.എസ് വഴി സംഭാവന നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.