വടകര റൂറല്‍ ബാങ്കിന് അവാര്‍ഡ്

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള പ്രവര്‍ത്തന മികവിനുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് അവാര്‍ഡ് വടകര കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ ബാങ്കിന് ലഭിച്ചു.
നേരത്തെ എന്‍.സി.ഡി.സി യുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സഹകരണ ബാങ്കിന്നുള്ള അവാര്‍ഡും ബാങ്കിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!