ലാഡറിൽ സഹകരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സഹകരണ നിയമപ്രകാരം നാലു ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് ജൂനിയർ ക്ലർക്കിന്റെയും ഒരു അറ്റൻഡറുടെയും ഒരു ഡ്രൈവറുടെയും ഒഴിവിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേര്, വയസ്സ്, ജനനതീയതി, വിലാസം, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, മറ്റ് യോഗ്യതകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷയും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ശരി പകർപ്പും സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ കോഴിക്കോട് മാറാവുന്ന 300 രൂപയുടെ( പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കാർക്ക്150രൂപ) ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം ഈ മാസം 27ന് അകം ജനറൽ മാനേജരുടെ പേരിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖാന്തരം ഹെഡ്ഓഫീസ് ലഭിച്ചിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.