മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി: നിർബന്ധമായി തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പാക്സ് അസോസിയേഷൻ: വിഷയം മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി. ജോയ് എം.എൽ.എ.

adminmoonam

സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നിർബന്ധമായി ഇത്ര തുകനൽകണം എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പാക്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി. ജോയ് എം.എൽ.എ. പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്തരത്തിൽ സംഘങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നാളെത്തന്നെ പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രളയകാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് എത്രയാണോ നൽകാൻ സാധിച്ചത് അതോ അതിൽകൂടുതലോ നൽകാനാണ് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.