ബക്രീദ് – ആഗസ്റ്റ് 12 തിങ്കളാഴ്ച അവധി.

adminmoonam

ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 12ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.ആഗസ്റ്റ് 12 തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച സാധാരണ പ്രവർത്തി ദിവസമായിട്ടുള്ള നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആക്റ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 11 ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിവസം ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.