പോലീസുകാരുടെ പുൽക്കൂട് വില്പനയിൽ വൻ വിലകുറവ്.

adminmoonam

തൃശൂർ ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൻെറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ഫെയർ ആരംഭിച്ചു. തൃശൂർ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിനടുത്തുള്ള സംഘം കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്റ്റാളിൻെറ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ സിറ്റി അഡീഷണൽ എസ്.പി. പി. വാഹിദ് നിർവ്വഹിച്ചു. ക്രിസ്തുമസ് സ്റ്റാറുകൾ, മാലബൾബുകൾ, ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ, പുൽക്കൂട്, മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ, കേക്കുകൾ എന്നിവ മിതമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാണെന്ന് സംഘം പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞു . സ്റ്റാൾ ഞായറാഴ്ചയും തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!