പി.എഎസ് .രാജൻ കേരള ബാങ്ക് സി.ഇ.ഒ ആകും.

adminmoonam

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനറല്‍ മാനേജരായ പി.എസ്. രാജനെ കേരള ബാങ്ക് സി.ഇ.ഒ ആയി നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്. കേരള ബാങ്ക് മായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരാഴ്ചക്കകം തീർപ്പാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ. അതിനുശേഷം കേരള ബാങ്ക് നടപടികളുമായി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആണ് സി.ഇ.ഒ യെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.