പാണ്ടിക്കാട് റൂറല്‍ സംഘം: പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ പ്രസിഡന്റ്

Deepthi Vipin lal

മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് റൂറല്‍ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി പി. രാധാകൃഷ്ണനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കെ. ഹരിദാസന്‍ മാസ്റ്ററെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. പി. അലവി, അസൈനാര്‍ കെ., പി രാംദാസ്, പി. വേലായുധന്‍, എ. ഉഷാകുമാരി, അജിത കുമാരി, കെ. വിദ്യ എന്നിവരെ ഡയരക്ടര്‍മാരായും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.