നെടുമറ്റം ബാങ്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

ഇടുക്കി നെടുമറ്റം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി. ബാങ്ക് വിഹിതം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം 12917 രൂപയും ആര്‍.ടി.ജി.എസ്. വഴി നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!