നിലമ്പൂര്‍ ബാങ്ക് അഭിമുഖം ജൂണ്‍ 14ന്

Deepthi Vipin lal

നിലമ്പൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജൂണ്‍ 14ന് ജൂനിയര്‍/ ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ മാറ്റിവെച്ച അഭിമുഖത്തിന്റെ പുതുക്കിയ തീയതിയാണ് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.