താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് 5000 രൂപ ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.

adminmoonam

ബോണസിനു അർഹതയില്ലാത്ത സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് 5000 രൂപ ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.
സഹകരണ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോണസിനു അർഹതയില്ലാത്ത കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ വായ്പാ/ കലക്ഷൻ ഏജന്റ്മാർ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും ഈ വർഷത്തെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 5000 രൂപയുടെ പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!