കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ- വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി നീട്ടി.

adminmoonam

കേരള സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ, കടാശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. 2020 മാർച്ച് 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് കൃഷിവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!