കോവിഡ് 19 – സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ.

adminmoonam

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ കുറിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News