കോവിഡ് 19 – മുഴുവൻ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു.

adminmoonam

കോവിഡ് 19 ന്റെ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഭരണസമിതികളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു. സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവെക്കുന്നതായാണ് കമ്മീഷൻ അറിയിചിരിക്കുന്നത്.കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന ഭരണസമിതികളുടെ കാലാവധി നീട്ടി കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് കൂടി വന്നാലേ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പൂർണമായും ഫലവത്താകൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.