കോഴിക്കോട് വളയം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചു

[email protected]

കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ വളയം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും വളയം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചു. വാഹനങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള വിതരണ ത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. അശോകൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി പുത്തോളി കുമാരൻ, എം. ദിവാകരൻ, കെ.പി.പ്രദീഷ് , പി.പി. ജിനീഷ്, സി.എച്ച്.ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കുടിവെള്ളക്ഷാമം തീരുന്നതുവരെ ബാങ്കിന്റെ ഈ സേവനം തുടരുമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!