കോഡൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രളയ ബാധിതർക്ക് കിറ്റ് നൽകി.

adminmoonam

മലപ്പുറം കോഡൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കിറ്റ് നൽകി. അരി പഞ്ചസാര, ചായപ്പൊടി ചെറുപയർ തുടങ്ങി സാധനങ്ങളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിലെ ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ബാങ്ക് കിറ്റ് നൽകിയത്. ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും സഹകാരികളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!