കൊടിയത്തൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് മൂന്നാംവഴി “വായന” പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ മൂന്നാംവഴി മാസികയുടെ വയനാ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നു. മാസികയുടെ വരിക്കാരാകുന്നതിനുള്ള ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ഇ.രമേശ് ബാബു മൂന്നാംവഴി കോഴിക്കോട് ജില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് കോഡിനേറ്റർ അർജുന് കൈമാറി.

സെക്രട്ടറി ബാബുരാജ്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ബാങ്കിലെയോ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ ജീവനക്കാർ ഒരുമിച്ച് മാസികയുടെ വരിക്കാരാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് വായന പദ്ധതി. ഇതുവഴി ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാപനത്തിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!