കേരളീയം: സഹകരണ വകുപ്പ് സെമിനാർ നടത്തി 

moonamvazhi

കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൻെറ സഹകരണ മേഖലയെ കുറിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പ് ഏകദിന സെമിനാർ നടത്തി. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. എൻ. വാസവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

സെമിനാറിൽ നബാർഡ് ചെയർമാൻ കെ . വി ഷാജി സംസാരിച്ചു. കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കും കേരളബാങ്കും തമ്മിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്നും അത് കർഷകർക്ക് ഗുണകരമാവുമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

സഹകരണ സെമിനാർ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും വിഷയാവതരണം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പുതിയ കാലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയുമാണ് സെമിനാറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. അതിന് ഗുണകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സെമിനാറിൽ ഉയർന്നുവന്നു.

സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആൻറണി സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.