കെയർ ഹോം പദ്ധതി- വേൾഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അവാർഡ് 2020 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

adminmoonam

വേൾഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അവാർഡ് 2020 നു കെയർ ഹോം പദ്ധതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതിപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും ഫോട്ടോയും ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ലിങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകണമെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർമാർക്കും കെയർ ഹോം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും നൽകിയ രജിസ്ട്രാറുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!