കുറ്റ്യാടി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി

Deepthi Vipin lal

കുറ്റ്യാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് കെ.പി. കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നൂതനസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിലമൊരുക്കൽ, വിത്ത് വിതക്കൽ, വിള കൊയ്യൽ തുടങ്ങി എല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വഴി സമയബന്ധിതമായി കൃഷി ചെയ്യാനും നൂറുമേനി വിളവെടുപ്പ് നടത്താനും ബാങ്കിന് സാധിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.