കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്കിൽ കുടിശ്ശിക നിവാരണ അദാലത്ത്  10 ന് തുടങ്ങും 

moonamvazhi

നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ജനുവരി 10,11,12 തീയതികളിലായി കുടിശ്ശിക നിവാരണ അദാലത്ത് നടത്തും.

രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയാണ് അദാലത്ത് നടത്തുന്നത്. പലിശ, പിഴപലിശ മുതലായവയിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ അദാലത്തിൽ ലഭ്യമാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!