എച്ച്.ഡി.സി & ബി.എം കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

moonamvazhi

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളിലെ 2023-24 വര്‍ഷ എച്ച്.ഡി.സി & ബി.എം കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 2023 ജൂണ്‍ 20 മുതല്‍ ഓണ്‍ ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. ജൂലായ് 15 ആണ് അവസാന തീയതി. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും, വിശദ വിവരത്തിന് www.scu.kerala.gov.in എന്ന സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!