എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം. കോഴ്സ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

adminmoonam

എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം. കോഴ്സ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ വിവിധ സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളിൽ വച്ച് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം www.scu.kerala.gov. എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!