എംവിആർ കാൻസർ സെന്ററിൽ ആൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി മെഷീൻ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച 

moonamvazhi

എംവിആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പുതിയ ആൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി മെഷീൻ ജൂൺ 23 ന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ചെയർമാൻ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.