ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം തുടരുന്നു.

adminmoonam

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം തുടരുന്നു.

126. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ, “ബാങ്കിംഗ്”, “ബാങ്ക്”, “ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ്” തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെയും നിർവചനത്തെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബാങ്കിംഗിന്റെ അവശ്യ സവിശേഷതകളും ഒരു ബാങ്കർ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുവല്ലോ.

നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക, പണം കടം കൊടുക്കുക, ചെക്കുകളിലൂടെ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, കളക്ഷന് വേണ്ടി ഉപഭോക്താക്കൾ നിക്ഷേപിച്ച ചെക്കുകൾ ശേഖരിക്കുക, ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക, ഓർഡറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിംഗിന്റെ സത്തയാണ്. മേല്പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു .

127. അതിനാൽ, PACS 194 N വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘം അല്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ‌, PACS നു TDS പിടിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല, അതുകൊണ്ട് 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ പണം കസ്റ്റമേഴ്‌സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നികുതി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ കേരള ബാങ്ക്, ഡിസിബി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് PACS പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ TDS 194 N പ്രകാരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് (പാക്‌സ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി അല്ലെന്ന നിലപാട്) സ്വീകരിച്ചാൽ PACS ന് 80P കിഴിവ് ലഭിക്കും. അതിനാൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് കോടതിയിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്.

128. സെക്ഷൻ 194 N ലെ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തതെല്ലാം സംഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവയെല്ലാം വീണ്ടും ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രതിപാദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

127. പണമടയ്ക്കൽ നടത്തുമ്പോൾ 3 എന്റിറ്റികൾക്ക്TDS പിടിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. അതുപോലെ, ടിഡിഎസ് ഇല്ലാതെ പണം പിൻവലിക്കാൻ 4 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. ഞാൻ ആ എന്റിറ്റികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

128. 01-09-2019 ന് ശേഷം നടത്തുന്ന പണം പിൻവലിക്കലിൽ നിന്ന് TDS പിടിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് . പരിധി ഒരു കോടി രൂപയും നിരക്ക് 2% ഉം ആണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്തവരുടെ പരിധി 20 ലക്ഷം രൂപയും നിരക്ക് 20 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 1 കോടി വരെ 2 ശതമാനവും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 5 ശതമാനവും ആണ് . ഒരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ഉള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്കളിൽ‌ നിന്നും പണം പിൻ‌വലിക്കുന്നതിന്റെ ആകെത്തുകയെയാണ് ക്യാഷ് പിൻ‌വലിക്കൽ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കണക്കാക്കുന്നത്, ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചുള്ളതല്ല. പണ പരിധി ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ച് ബാധകമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട്.

129. TAN നെ ക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ച നികുതി എങ്ങനെ അടക്കണമെന്നും റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 194 Nവകുപ്പിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെക്കുറിച്ചും കോടതിയെ മുമ്പാകെ വെല്ലുവിളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ടിഡിഎസ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. 01-07-2020 മുതൽ നിയമത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഞാൻ ചർച്ചചെയ്തു.

130. പാക്‌സ് ന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 194 എൻ ബാധകമല്ല, കാരണം പാക്‌സ് ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘമല്ല. എന്നാൽ പി‌എ‌സി‌എസ് മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2% ടിഡിഎസ് പാക്‌സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ പാക്‌സിനു പിടിച്ച ടി‌ഡി‌സ് ക്രെഡിറ്റ് നേടാനും നികുതി ബാധ്യതയ്‌ക്കെതിരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. നികുതി ബാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ, നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ച് ടിഡിഎസ് തുക റീഫണ്ടായി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. 194 N സെക്ഷനെതിരായ വെല്ലുവിളി കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്, കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം.
അവസാനിച്ചു .

SIVADAS CHETTOOR B COM FCA LL.M
MOB: 9447137057
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!