ആദായനികുതി സെക്ഷൻ 80 പി വിഷയത്തിലുള്ള ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം തുടരുന്നു

adminmoonam

ആദായനികുതി സെക്ഷൻ 80 പി വിഷയത്തിലുള്ള ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം തുടരുന്നു
12. സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചുകഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, ഈ പഠനത്തിന്റെ വിഷയമായ സെക്ഷൻ 80Pയിലെ വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 01-04-1968 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന Finance Act 1967 ലൂടെയാണ് സെക്ഷൻ 80P നിലവിൽ വന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഏതാണ്ട് സമാനമായ വ്യവസ്ഥകളടങ്ങിയ സെക്‌ഷൻ 81 ആയിരുന്നു പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ ആദായം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു ?

13. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ സെൿഷൻ 80P സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അറ്റാദായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കിഴിവിനെ കുറിച്ച ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വകുപ്പാണ്. ആദ്യം അറ്റാദായം കണക്കാക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നിയമ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ലാഭനഷ്ട കണക്കിൽ കാണിക്കുന്ന അറ്റാദായം അല്ല ആദായനികുതി നിയമ പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്ന അറ്റാദായം. ഉദാഹരണത്തിനു, നമ്മൾ പല സംഖ്യകളും റിസേർവ് എന്ന പേരിൽ ആദായം കണക്കാക്കുന്ന സമയത്തു കിഴിവായി കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആദായ നികുതി നിയമ പ്രകാരം ആ കിഴുവുകൾ അനുവദനീയമല്ല. ഈ കാര്യം വായനക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

സെക്‌ഷൻ 80P – രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ

14. സെൿഷൻ 80P -യെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ആക്കി തരം തിരിക്കാം.

1) ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ:
2) കിഴിവ് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ.

ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ:

15. ആദ്യം ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവിനു അർഹതയുള്ള സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്കുപരിശോധിക്കാം.

100% കിഴിവിനു അർഹതയുള്ള സംഘങ്ങളെ വീണ്ടും 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം.

ആദ്യത്തെ വിഭാഗം, തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവരുടെ ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവിനു അർഹതയുള്ള സംഘങ്ങൾ.

രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം,തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവരുടെ ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവിനു അർഹതയുള്ള പ്രാഥമിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ.

മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം,തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിനോ, ഒരു സംഘം മറ്റൊരു സംഘത്തിൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള പലിശയ്‌ക്കോ 100% കിഴിവിനു അർഹതയുള്ള സംഘങ്ങൾ.
നമുക്ക് വിശകലനത്തിനായി ആദ്യവിഭാഗത്തെയെടുക്കാം.

ആദ്യ വിഭാഗം: 100% കിഴിവിനു അർഹതയുള്ള സംഘങ്ങൾ ( എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളും)

16. ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവ് അനുവദിക്കാവുന്ന, സെൿഷൻ (80P (2)a) വകുപ്പിൽ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

A) ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയുള്ള ലാഭങ്ങൾ;
B) തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പാ സൗകര്യം കൊടുക്കുന്ന വഴിയുള്ള ലാഭങ്ങൾ; ( A and B പാക്‌സ്‌നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രസക്തമാണ്)

C) ഒരു കുടിൽ വ്യവസായം ; അല്ലെങ്കിൽ
D) തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളുടെത്തന്നെ കാർഷികോല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം; അല്ലെങ്കിൽ
E) തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി കൃഷി ക്കാവശ്യമായ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ, വിത്തുകൾ, കന്നുകാലികൾ, മറ്റു സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ; അല്ലെങ്കിൽ
F) അവരുടെ അംഗങ്ങളുടെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംസ്കരണം (വിദ്യുച്ഛക്തി സഹായമില്ലാതെ) ;അല്ലെങ്കിൽ
G) അവരുടെ അംഗങ്ങളുടെ collective disposal of labour സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ;അല്ലെങ്കിൽ
H) അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മൽസ്യ ബന്ധനം അഥവാ അതിന്റെ അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത്, മീൻപിടുത്തം, വൃത്തിയാക്കൽ, സംസ്കരണം, കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കൽ, ശേഖരണം, വിപണനം എന്നിവയ്ക്കും, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമഗ്രികളോ ഉപകരണങ്ങളോ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

രണ്ടാം വിഭാഗം: ചില പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ലാഭങ്ങൾ [Section 80P(2)(b)]:

17. തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോ കൃഷിനടത്തുന്നതോ ആയ പാൽ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ 100% കിഴിവിനർഹമാണ്:

(i) പാൽ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സഹകരണ സംഘം; അല്ലെങ്കിൽ

(ii) ഗവർമ്മെന്റിനോ ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനോ; അല്ലെങ്കിൽ

(iii) Companies Act, 1956 ന്റെ section 617 ൽ നിർവചിച്ചതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗവർമ്മെൻറ് കമ്പനിക്കോ അഥവാ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപറേഷനോ (പാൽ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയോ കോർപറേഷനോ ആയിരിക്കണം)

മൂന്നാം വിഭാഗം: 80P(2)(d) അനുസരിച്ച് ഡിവിഡന്റ്/വരുമാനം ഇവയിൽ 100% കിഴിവ്

18. 1) മറ്റു സഹകരണ സംഘങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം [Section 80P(2)(d)]: മറ്റു സഹകരണ സംഘങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള പലിശയോ ഡിവിഡന്റോ ആയി വരുന്ന വരുമാനം മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ 100% കിഴിവിനു അർഹമാണ്.

2) ഗോഡൗണുകളോ വെയർഹൌസുകളോ വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം [Section 80P(2)e ] ഗോഡൗണുകളോ വെയർഹൌസുകളോ വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനംമൊത്തം വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ 100% കിഴിവിനു അർഹമാണ്

തുടരും………

SIVADAS CHETTOOR BCOM FCA LLM
9447137057
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!