അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിക്ഷേപകർക്കും പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കും..

moonamvazhi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.