സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; യുവ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം പിന്‍വലിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ യുവസഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം പിന്‍വലിച്ചു. സംരംഭങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത്, പദ്ധതി രേഖ സമര്‍പ്പിച്ച സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപവീതം അനുവദിക്കാനായിരുന്നു

Read more

യുവസംഘങ്ങള്‍ക്ക് സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ മൂന്നുകോടി സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം

സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച യുവ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായം അനുവദിക്കാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. 30 യുവ സഹകരണസംഘങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇവയ്ക്ക് ഓഹരി, സബ്‌സിഡി എന്നിങ്ങനെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!