സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഓഫര്‍; സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യത  

സംരംഭകത്വ വര്‍ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതിയുമായി വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്. സ്ഥിര മൂലധനത്തിന്റെ 15 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി നല്‍കുന്നുണ്ട്.

Read more