സഹകരണ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ എം.ബി.എ ബിരുദധാരികള്‍ എത്തുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും: മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ

സഹകരണ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ എം.ബി.എ ബിരുദധാരികള്‍ എത്തുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാവിയില്‍ അപ്പക്‌സ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ എം. ബി.എ ക്കാര്‍ക്ക്

Read more
Latest News