അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെയും മറ്റും റിസ്‌ക്പരിഹാരത്തിനു പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം

പ്രാഥമിക അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകളുടെയും കേന്ദ്ര സഹകരണബാങ്കുകളുടെയും മറ്റും നടത്തിപ്പിലെ റിസ്‌ക് നേരിടാനും വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാനുള്ള കഴിവു നേടാനും റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ബാങ്കിതരധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടക്കം

Read more

നാല് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പിഴയിട്ടു

ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണനിയമം ലംഘിച്ചതിനു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാല് അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്കു പിഴശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജോഗീന്ദ്ര സെന്‍ട്രല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക്, ഫത്തേഹാബാദ് സെന്‍ട്രല്‍ സഹകരണ

Read more

അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളെ ത്രിശങ്കുവിലാക്കരുത്

സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഗരമുഖമാണ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളോട് മത്സരിക്കാന്‍പാകത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട ജനകീയ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലാണ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കുള്ള പ്രസക്തി. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍

Read more