സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്കും ത്രിദിന പരിശീലനം

വിവിധ ജില്ലകളിലായി സഹകരണ വകുപ്പില്‍ പുതുതായി നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. വകുപ്പിലെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണിത്. സെപ്റ്റംബറില്‍ രണ്ടു ബാച്ചുകളിലായി മൂന്നു

Read more