മില്‍മയുടെ സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തായി ഒരു കൂട്ടം ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് അശ്വാസമായാണ് മില്‍മയ്ക്ക് പാല്‍ നല്‍കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അധികവില നല്‍കാന്‍ മലബാര്‍ മേഖല യൂണിയന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, മില്‍മ മലബാര്‍ മേഖല യൂണിയന്‍ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന

Read more

കാര്‍ഷിക സബ്‌സിഡിയും വിള ഇന്‍ഷൂറന്‍സും നേരിട്ട് സഹകരണ സംഘം വഴിയാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ടെച്ച് പോയിന്റുകാളായി പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പ സംഘങ്ങളെ മാറ്റാന്‍ കേന്ദ്രസഹകരണ മന്ത്രാലയം. നബാര്‍ഡ് വഴി നല്‍കുന്ന കാര്‍ഷിക വായ്പ സബ്‌സിഡി പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക

Read more

സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സബ്‌സിഡി 10 വര്‍ഷമായി കുടിശ്ശിക

വര്‍ഷങ്ങളായി നടപ്പാക്കുന്ന പലിശ രഹിത കാര്‍ഷിക വായ്പ എന്ന പദ്ധതിയില്‍ സബ്‌സിഡി തുക സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കാതായിട്ട് പത്തുവര്‍ഷമായി. കേരളബാങ്കുവഴി നബാര്‍ഡിന്റെ പലിശ സബ്‌സിഡി ആനൂകൂല്യവും ഇപ്പോള്‍ പ്രാഥമിക

Read more