സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വേണമെന്ന് നിയമത്തില്‍ വ്യവസ്ഥ; കേന്ദ്രത്തിന് സഹായകമാകും

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥാന നിയമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന് സഹായമായേക്കും. സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമത്തില്‍ 34

Read more

കേന്ദ്ര അനുമതിയുണ്ടാവില്ല; ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളായ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വനായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളെയും കേരളബാങ്കിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍. പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക

Read more

ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍; പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിന് ഫ്രീ ഓഫറുമായി കേന്ദ്രം

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ സാമ്പത്തിക ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സോഫ്റ്റ്വെയർ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിച്ചുനൽകുന്നത് പൂർണമായും ഫീ ആയിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഓഫർ. ഒരു

Read more
Latest News