ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍; പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിന് ഫ്രീ ഓഫറുമായി കേന്ദ്രം

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ സാമ്പത്തിക ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സോഫ്റ്റ്വെയർ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിച്ചുനൽകുന്നത് പൂർണമായും ഫീ ആയിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഓഫർ. ഒരു

Read more
Latest News