ചാലിയാര്‍ തീരത്തെ രാമനാട്ടുകര ബാങ്ക് നൂറിലെത്തി

1922 ല്‍ ഐക്യനാണയ സംഘമായി ആരംഭിച്ച കോഴിക്കോട്ടെ രാമനാട്ടുകര സഹകരണ ബാങ്കിനു ഇന്നു 41,378 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഏഴു ശാഖകളിലായി 53 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുള്ള ബാങ്കിനു 318 കോടി

Read more