സഹകരണവകുപ്പില്‍ 12 സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്കും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം

സഹകരണവകുപ്പില്‍ സെലക്ട് ലിസ്റ്റില്‍നിന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ /  ഓഡിറ്റര്‍മാരെ സഹകരണസംഘം അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ /  അസി. ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികകളിലേക്കു ബൈട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നിയമനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് സഹകരണസംഘം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!