സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാറും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും മാറി; ജില്ലകളിലും സമഗ്രമാറ്റം 

സഹകരണ വകുപ്പില്‍ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ മുതല്‍ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍വരെയുള്ള വിവിധ തസ്തികയിലുള്ളവരെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനക്കയറ്റം കൂടി

Read more

സഹകരണവകുപ്പില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം

സഹകരണവകുപ്പില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ അര്‍ഹരായവര്‍ക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തവായി. തിരുവനന്തപുരം സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍) ഇ. നിസാമുദ്ദീനു സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പു

Read more

സഹകരണവകുപ്പില്‍ 12 സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്കും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം

സഹകരണവകുപ്പില്‍ സെലക്ട് ലിസ്റ്റില്‍നിന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ /  ഓഡിറ്റര്‍മാരെ സഹകരണസംഘം അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ /  അസി. ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികകളിലേക്കു ബൈട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നിയമനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് സഹകരണസംഘം

Read more