പഴയങ്ങാടി അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് കസ്റ്റമേർസ്മീറ്റ് നടത്തി

പഴയങ്ങാടി അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്‌സ്മീറ്റും ക്ലാസ് വൺ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി.എം. വിജിൻ എം.എൽ.എൻ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!