വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായൊരു സമ്പാദ്യപദ്ധതിയുമായി ഞാറക്കല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക്

ഞാറക്കല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി എന്‍.എസ്.സി.ബി സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ബാങ്ക് പരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്‌കൂളുകളിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് നല്‍കുന്ന കുടുക്കയില്‍ തുക

Read more