സഹകരണ ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്കായി ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണം- NAFCUB

സഹകരണ ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്കായി റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണറുടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണമെന്നു നാഷണല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആന്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ( NAFCUB

Read more
Latest News
error: Content is protected !!