കേന്ദ്ര മള്‍ട്ടി സംഘങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ബദല്‍ മാര്‍ഗം തേടുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കാര്‍ഷിക അനുബന്ധ

Read more

ജൈവോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും വിത്തിനും കയറ്റുമതിക്കും മൂന്നു ദേശീയ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

ജൈവോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും വിത്തിനും കയറ്റുമതിയ്ക്കുമായി ദേശീയതലത്തില്‍ പുതിയ മൂന്നു മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബുധനാഴ്ച തീരുമാനിച്ചു. ഇവ മൂന്നും 2002 ലെ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണസംഘം

Read more
Latest News